Handelsvilkår

1. Tilbud og aftale

Hvis ShotwithLove.dk afgivet et tilbud, er det bindende for ShotwithLove.dk 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

Aftale er indgået, når ShotwithLove.dk accepterer bestillingen.

Ved Fotoprint kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

Der kan forekomme variationer i størrelse mellem tryksagerne. Fra +/- 2mm til 2%

I ShotwithLove.dk kan der betales med:

Visa Dankort MasterCardApplePay MobilePayViabill

2. Pris

Aktuelle priser vil til enhver tid fremgå på ShotwithLove.dk. Alle nævnte priser er i danske kroner (DKK) inkl. 25% dansk moms og eventuelle skatter.

ShotwithLove.dk forbeholder sig ret til frit at ændre priser uden forudgående varsel. Da priserne kan ændre sig uden varsel, er det din pligt altid at kontrollere, at det samlede købsbeløb modsvarer købets forventede omkostning, inden du igangsætter din bestilling.

Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er ShotwithLove.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Ud over den tilbudte eller aftale pris, er ShotwithLove.dk berettiget til at kræve betaling for:

Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet ShotwithLove.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer ShotwithLove.dk inden arbejdet i gangsættes.

Alle priser er beregnet for levering på ShotwithLove.dk adresse i Solbjerg (Pilevangen 18, 8355 Solbjerg). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris. ShotwithLove.dk bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det. Ønsker bestilleren - og påtager ShotwithLove.dk sig - at opbevare færdigt arbejde, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

Vi sender med DAO, GLS, PostNord, som leverer dagen efter 95% at tiden - det kan dog tage op til 7 dage. ShotwithLove har ingen indflydelse på postdanmarks leverings tider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser.

Med de nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når ShotwithLove.dk arbejde er færdigt.

Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har ShotwithLove.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af ShotwithLove.dk leveringsforpligtelser fordyres for ShotwithLove.dk er ShotwithLove.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde ShotwithLove.dk ved betaling af den af ShotwithLove.dk beregnede merpris.

Leveringsstedet er ShotwithLove.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, risiko. ShotwithLove.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning at tegne transportforsikring.

4. Betaling

Med mindre andet er aftalt, sker betaling når ordren bliver afsendt, eller afhentet. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynds måned.

På ShotwithLove.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er ShotwithLove.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er ShotwithLove.dk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra ShotwithLove.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Shot with Love ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører ShotwithLove.dk og må ikke uden ShotwithLove.dks godkendelse overlades til trediemand.

Hvad ShotwithLove.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er ShotwithLove.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Det omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

For at kunne bruge et design, du skal have de fulde rettigheder til det. Hvis du er usikker eller i tvivl, skal du bekræfte dit ejerskab eller søge tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Når du bestiller hos os, accepterer du følgende vilkår:

- Jeg holder kommercielle rettigheder til at reproducere designet.

- Hvis af en eller anden grund den juridiske ejer af dette design kontakter Shot with Love, vil de blive dirigeret til mig.

- Jeg forstår at ulovlig brug af tredjeparts indhold med ophavsret, er en alvorlig forbrydelse og kan føre til sanktioner.

7. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

ShotwithLove.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

ShotwithLove.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end ShotwithLove.dk, har ShotwithLove.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.

ShotwithLove.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Shot with Love har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter ShotwithLove.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har ShotwithLove.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som ShotwithLove.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter ShotwithLove.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand.

ShotwithLove.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ShotwithLove.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren ShotwithLove.dk skadesløs for et sådant ansvar.

ShotwithLove.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er ShotwithLove.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, ShotwithLove.dk har udført, ShotwithLove.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af ShotwithLove.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

ShotwithLove.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Fortrydelsesret

Kunden kan fortryd en ordre, indtil ShotwithLove.dk begynder produktionen af denne.

13. Reklamationsret

Købelovens mangelsregler finder anvendelse. Fejl som skyldes for lav filopløsning eller valg af forkert ­billedformat, er ikke omfattet af reklamationsretten. Der henvises til beskrivelsen i ShotwithLove.dk’s hjælpefunktion for at opnå det bedst mulige resultat. Ønsker du at reklamere over en bestilling, anbefaler vi, at du først kommer ned i butikken eller sender en e-mail til info@shotwithlove.dk, som efterfølgende anviser, hvordan du skal forholde dig i situationen. Kontakt os gerne hurtigst muligt og senest 24 måneder efter køb.

Efter aftale kan bestillingen sendes til:

Shot with Love

Pilevangen 18

8355 Solbjerg

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger, hvis denne skal sendes. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at bestillingen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

14. Persondata

Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget. Hvis du vil have slettet din kunde konto kan du skrive en mail til info@shotwithlove.dk og vi sletter den hurtigst muligt.